Dla klientów indywidualnych

Oferta kompleksowej obsługi klientów indywidualnych świadczona przez nasze kancelarie obejmuje sprawy z zakresu:

1. prawa cywilnego, w szczególności:

 • powództwa, w tym o zapłatę
 • zasiedzenia
 • pozbawienia Tytułów Wykonawczych wykonalności;
 • negocjacji z wierzycielami oraz dłużnikami spłaty długów;
 • reprezentowania klienta przed komornikami;
 • skarg na czynności komorników;
 • eksmisji;
 • występowania o nadanie klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym;
 • wniosków o wszczęcie egzekucji;
 • ochrony wierzyciela w przepadkach niewypłacalności dłużnika;
 • postępowania wieczystoksięgowego;
 • zarządu dot. własności;
 • zniesienia współwłasności;
 • ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • wynajmu lokali;
 • wykonywania prawa własności;
 • naruszenia posiadania;
 • hipotek;
 • reprezentowania klienta przed notariuszami;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • wad oświadczenia woli;
 • sporządzania pełnomocnictw;
 • przedawnienia roszczeń;
 • bezpodstawnego wzbogacenia;

2. prawa spadkowego, w szczególności:

 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • testamentów;
 • dziedziczenia ustawowego;
 • zachowku;
 • działu spadku;
 • odrzucenia spadku;
 • zabezpieczenia spadku;
 • zrzeczenia się dziedziczenia;
 • wydziedziczenia;

3. prawa dot. umów cywilnoprawnych, w szczególności:

 • przygotowanie projektów umów;
 • analiza umów pod kątem zagrożeń;

4. odszkodowań, w szczególności:

 • za wypadki drogowe;
 • za czyny niedozwolone;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
 • zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby;
 • reprezentowania klienta przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi;

5. prawa karnego, w szczególności:

 • obronę na wszystkich etapach postępowania karnego i karnoskarbowego,
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
 • przygotowanie pism procesowych.

6. prawa rodzinnego, w szczególności:

 • rozwodów;
 • separacji;
 • wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • alimentów;
 • podziału majątku wspólnego;
 • majątkowych umów małżeńskich ( intercyzy);
 • opieki i kurateli;

7. prawa pracy, w szczególności:

 • umów o pracę;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • odpraw rentowych lub emerytalnych;
 • odpraw pośmiertnych;
 • rozwiązania umowy o pracę;
 • wypadków przy pracy;
 • mobbingu;

8. prawa bankowego, w szczególności:

 • umów gwarancyjnych;
 • umów pożyczki;
 • umów kredytowych;
 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych;
 • umów outsourcingowych
 • weksli i innych form zabezpieczeń

9. prawa administracyjnego, w szczególności:

 • reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi;
 • zaskarżania decyzji administracyjnych;
 • reprezentowania klienta przed sądami administracyjnymi.
adwokat Nowy Sącz radca prawny w Nowym Sączu prawnik nowy sącz